top of page
 • DO

Swydd Pensaer Prosiect | Project Architect Vacancy


Rydym yn chwilio am bensaer prosiect i ymuno a'n tîm yn y swyddfa ym Mhwllheli | We are looking for a project architect to join our team in Pwllheli

Swyddfa Dobson:Owen Office

Pensaer Prosiect

09.02.2017

Swydd Ddisgrifiad

Cyfle i bensaer dyfeisgar a thalentog i weithio ar brosiectau cymharol fychan ond diddorol o’r swyddfa ym Mhwllheli. Mae Pwllheli yn dref arfordirol Gymraeg a lleoliad hwylio rhyngwladol sydd yn cynnig nifer o gyfleon ieithyddol, diwylliannol a gweithgareddol.

Gwelir yr ymgeisydd delfrydol fel person a all yn y tymor byr gynorthwyo gyda gweithrediad nifer o brosiectau sydd eisioes ar y gweill ond yn y tymor hir a all gynorthwyo yng nghyfeiriad gwaith a thwf y cwmni ac sydd gyda’r weledigaeth, yr egni a’r penderfyniad i ymgymryd â dyletswyddau a chyfrifoldebau ychwanegol o fewn y cwmni.

Disgwylir y bydd i’r person a apwyntir fod a’r profiad a’r gallu i weithio yn annibynnol er ymgymryd â chwblhau'r dyletswyddau hynny a restrir ar gyfer penseiri o fewn llawlyfr ‘Project Plan of Work’ 2013 yr RIBA i gynnwys y canlynol:

 • ar gyfnodau priodol cyfarfod, trafod a chynghori clients ar anghenion a gofynion y prosiect

 • paratoi dyluniadau amlinellol a cheisiadau cynllunio

 • datblygu'r cynlluniau a’r manylion angenrheidiol i alluogi cyflwyniad a chymeradwyaeth ceisiadau rheolaeth adeiladu ynghyd a gwahoddiad tendrau o fewn cyfnod penodedig

 • ymgymryd â dyletswyddau gweinyddiaeth contract i gynnwys paratoad cyfarwyddiadau pensaer, tystysgrifau ariannol ynghyd a rhestrau diffygion

 • cyfrannu at ddatblygiad sustemau gweinyddu priodol o fewn y swyddfa

Fe fyddwch yn gyfarwydd a:

 • defnydd CAD (byddai profiad o Vectorworks yn fanteisiol)

 • gwybodaeth am ddefnydd BIM ar brosiectau

 • defnydd meddalwedd gair brosesu, taenlennu a data-bas

 • defnydd meddalwedd cyflwyniadol megis photoshop, artlantis, renderworks neu debyg

 • safonau technegol adeiladau

 • sustemau cynaliadwy

Bydd cyfle i’r person a apwyntir i ddatblygu sgiliau technegol, ymarferol a chyfathrebol ac i ddatblygu dealltwriaeth a gwybodaeth am sustemau cynaliadwy yn ogystal ag i brofi gweithdrefniadau dyddiol o fewn y cwmni.

 

Project Architect

09.02.2017

Job description

This is a role for which the ability to speak Welsh is a material consideration - if successful a non Welsh speaking applicant would be required to commit to an intensive Welsh language learning course!

An opportunity for a resourceful and talented individual to work on a number of relatively small but interesting and stimulating projects at our Pwllheli office. Pwllheli is a Welsh speaking coastal town and international sailing venue on the edge of Snowdonia National Park and the area offers a number of linguistic, cultural and sporting opportunities.

The ideal applicant is seen as a person who can initially assist in the execution of various projects already on the drawing board but in the longer term assist in giving direction to the company's work and growth and with the vision, drive and determination to take on additional responsibilities and roles within the practice.

It is expected that the person appointed will have the experience and the ability to work largely unaided to complete all of the services and duties expected of an architect as defined within the RIBA’s project plan of Work 2013 to include:

 • on occasions meeting and discussing and advising the client on a project’s requirements

 • preparing outline proposals and planning application submissions

 • developing the necessary plans and specifications for a project to allow for submission and approval of building control applications together with tender invitation within a stipulated period

 • undertake the contract administration role to include the preparation of interim and other certificates and also schedules of defects

 • assist in developing suitable administrative and organisational systems within the office

You will be familiar with and be experienced in:

 • the use of CAD software (experience of vactorworks would be advantageous)

 • the developing use of BIM within the construction sector

 • the use of word processing, spreadsheet and database software

 • the use of presentational software such as photoshop, artlantis, renderworks etc

 • the technical requirements of buildings

 • sustainable building systems

The role will enable the appointed person to develop technical, practical and communicational skills and a greater understanding and knowledge of sustainable building systems as well as to experience day to day project administration within the practice.


31 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page