Polisi Preifatrwydd Dobson Owen

 

Mae eich preifatrwydd yn bwysig i ni

Rydym am i chi ddeall sut a pham rydym ni'n casglu a defnyddio gwybodaeth amdanoch chi fel eich bod yn hapus y gallwch ymddiried â ni gyda'ch gwybodaeth bersonol.

 

Mae Dobson Owen yn ymrwymo i roi gwybod i chi pa wybodaeth y mae Dobson Owen yn ei chasglu amdanoch chi, sut a phryd y caiff ei gasglu a beth sy'n digwydd i'r wybodaeth honno.

 

Yn y polisi hwn ystyr "ni" yw Dobson Owen. Pan fyddwch chi'n rhoi eich data personol i ni, Dobson Owen yw'r rheolwr data a ni sy'n gyfrifol am sicrhau bod eich data personol yn cael ei gadw'n ddiogel a'i ddefnyddio'n gyfreithlon.

 

Mae'n bwysig eich bod chi'n darllen y polisi preifatrwydd hwn ac unrhyw rybudd preifatrwydd arall y gallwn ei roi i chi ar adegau penodol pan fyddwn yn casglu eich data fel eich bod yn deall yn llawn sut a pham yr ydym yn defnyddio eich data.

 

Drwy ddefnyddio ein gwasanaethau, rydych chi'n cytuno â thelerau'r polisi preifatrwydd hwn a'n Polisi Cwcis.

 

Efallai y byddwn yn diweddaru'r polisi preifatrwydd hwn a'n Polisi Cwcis o dro i dro a byddwn yn postio unrhyw newidiadau ar ein gwefan yn www.dobsonowen.com.

A yw'r polisi hwn yn berthnasol i wefannau eraill nad ydynt yn berchen i Dobson Owen?

Nac ydy. Os ydych chi'n darparu data i neu ar wefannau sy'n eiddo i gwmnïau eraill (hyd yn oed os oes cyswllt i'r wefan arall honno ar wefan Dobson Owen), byddwch yn darparu'ch data i berchennog y wefan honno (nid Dobson Owen). Bydd polisi preifatrwydd y wefan arall honno'n berthnasol i'r ffordd y bydd eich data yn cael ei ddefnyddio. Rydym yn argymell eich bod yn gwirio polisïau preifatrwydd unrhyw safle arall os ydych chi'n darparu'ch manylion personol.

 

Sut a pham mae Dobson Owen yn defnyddio fy ngwybodaeth bersonol?

Mae cyfraith diogelu data yn nodi bod angen inni ddweud wrthych sut a pham yr ydym yn defnyddio'ch data personol a'n sail gyfreithiol ar gyfer defnyddio'ch data.

Gallwch ddewis pa wybodaeth rydych chi'n ei rhoi i Dobson Owen amdanoch chi'ch hun. Fodd bynnag, os ydych chi'n dewis peidio â rhannu rhywfaint o wybodaeth gyda ni, efallai na fydd rhai o'n gwasanaethau a meysydd o'n gwefan ar gael i chi.

 

Pa wybodaeth allai Dobson Owen ei chasglu amdanaf a sut?

Pan fyddwch yn rhyngweithio ag Dobson Owen yn y gwahanol ffyrdd a ddisgrifir isod, mae'n bosibl y byddwn yn gofyn am y wybodaeth ganlynol:

 • manylion personol a manylion cysylltu (er enghraifft eich enw, cyfeiriad e-bost ar ein 'Ffurflen Cyswllt').

 • manylion personol a manylion cysylltu a roddwch i ni wrth i chi gofrestru ar gyfer unrhyw wasanaeth gan Dobson Owen.

 

Derbynwyr gwybodaeth farchnata

Os ydych chi'n derbyn gwybodaeth farchnata gan Dobson Owen, mae'n bosib y byddwn yn dal manylion eich enw, cyfeiriad post a/neu cyfeiriad e-bost.

 

Byddwn yn defnyddio'ch manylion er mwyn danfon gwybodaeth atoch ynglŷn â rhaglenni a gwasanaethau Dobson Owen a dim ond pan fyddwch wedi cytuno i ni wneud hynny (e.e. trwy opt-in).

 

Bydd pob cyfathrebiad marchnata a anfonir atoch yn cynnwys manylion ynghylch sut i ddad-danysgrifio os nad ydych yn dymuno derbyn y negeseuon hyn bellach.

 

Rheswm dilys dros ddefnyddio'ch data personol

Byddwn ond yn defnyddio'ch gwybodaeth bersonol lle mae gennym reswm dilys dros wneud hynny (a elwir yn sail gyfreithlon ar gyfer prosesu). Bydd y rheswm dilys yn dibynnu ar sut a pham mae gennym eich gwybodaeth bersonol. Yn gyffredinol, byddwn ond yn defnyddio eich gwybodaeth bersonol ar y sail gyfreithlon ganlynol:

 • Eich bod wedi dweud wrthym eich bod yn dymuno i ni ddefnyddio eich gwybodaeth bersonol at ddiben a gytunwyd (Caniatâd). Mae gennych yr hawl i dynnu caniatâd yn ôl.

 • Bod prosesu eich gwybodaeth bersonol yn angenrheidiol ar gyfer perfformio contract gyda chi (gan gynnwys telerau ac amodau unrhyw wasanaethau a ddarperir i chi gan Dobson Owen)

 • Mae'r brosesu yn niddordeb dilys Dobson Owen. Er enghraifft, mae o fewn cwmpas diddordeb dilys Dobson Owen i ddefnyddio data yn ymwneud â sut rydych chi'n defnyddio ein gwasanaethau neu sylwadau a wnewch am ein gwasanaethau er mwyn galluogi Dobson Owen i dargedu adnoddau mewn meysydd penodol ar gyfer datblygiad technegol neu welliannau. Mae o fewn cwmpas diddordeb dilys Dobson Owen i brosesu rhai elfennau o wybodaeth amdanoch er mwyn sicrhau eich bod yn mwynhau'r profiad gorau y gallwn ei ddarparu i chi ac i ddiwallu eich anghenion technegol, ac i ymateb i'ch hoffderau a'r hyn rydych wedi nodi nad sy'n hoff gennych. Mae o fewn cwmpas diddordeb dilys Dobson Owen i reoli pa gynnwys y gellir ei ddarparu i chi os ydych wedi eich lleoli y tu allan i'r DU er mwyn sicrhau ein bod yn cydymffurfio â'n cytundebau hawliau.

 • Bod y prosesu yn angenrheidiol er mwyn cydymffurfio â rhwymedigaeth gyfreithiol a osodir ar Dobson Owen

 

Anhysbysu a chyfuno data

Mae'n bosib y byddwn yn anhysbysu neu'n cyfuno eich gwybodaeth bersonol gyda gwybodaeth eraill mewnmodd sy'n sicrhau na ellid eich adnabod o'r wybodaeth. Gallwn ddefnyddio data dienw neu gyfunol am amrywiaeth o resymau, er enghraifft, ar gyfer dadansoddi ystadegol a gweinyddu, gan gynnwys dadansoddi tueddiadau, i gyflawni gwaith actiwaraidd, i deilwra cynhyrchion a gwasanaethau ac i gynnal asesiad risg a dadansoddi costau a thaliadau mewn perthynas â'n cynnyrch a'n gwasanaethau. Efallai y byddwn yn rhannu data dienw neu gyfun â thrydydd partïon.

 

Ydy Dobson Owen yn rhannu fy nghwybodaeth â thrydydd partïon?

Ni fydd Dobson Owen yn gwerthu eich gwybodaeth bersonol i unrhyw un arall.

 

Mae'n bosib y byddwn yn rhannu eich gwybodaeth:

 • os gofynnir i ni ddarparu gwybodaeth amdanoch chi at ddibenion cyfreithiol

 

Beth os ydw i tu allan i'r DU?

Bydd yr holl wybodaeth bersonol a gyflwynir gan ddefnyddwyr y tu allan i'r DU yn cael ei brosesu yn unol â'r polisi hwn a'r Polisi Cwcis.

 

Pa hawliau sydd gen i i reoli fy nghwybodaeth personol?

O dan gyfraith diogelu data, yn dibynnu ar y sail gyfreithiol y mae Dobson Owen yn dibynnu arni i ddefnyddio'ch data, mae gennych nifer o wahanol hawliau. Nodir crynodeb o'r hawliau hynny a'n rhwymedigaethau isod. Mae rhagor o wybodaeth am eich hawliau a'n rhwymedigaethau i'w gweld ar wefan yr ICO.

 • Cais am fynediad at eich gwybodaeth bersonol (a elwir yn gyffredin fel "cais am fynediad gan oddrych y data"). Mae hyn yn eich galluogi i dderbyn copi o'r wybodaeth bersonol sydd gennym amdanoch chi ac i wirio ein bod yn ei brosesu'n gyfreithlon. Efallai y bydd gofyn i chi anfon prawf hunaniaeth atom.

 • Cais i gywiro gwybodaeth bersonol yr ydym yn ei ddal amdanoch chi. Mae hyn yn eich galluogi i gael unrhyw wybodaeth anghyflawn neu anghywir sydd gennym amdanoch chi wedi'i gywiro.

 • Tynnu'ch caniatâd yn ôl pan fyddwn yn prosesu eich gwybodaeth bersonol ar y sail eich bod wedi dweud wrthym eich bod am i ni wneud hynny, gallwch dynnu'r caniatâd hwnnw yn ôl trwy ddad-danysgrifio i gyfathrebiadau marchnata gan ddefnyddio'r opsiwn "Dad-danysgrifio", trwy reoli eich dewisiadau o fewn eich cyfrif neu drwy e-bostio data@dobsonowen.com gyda neges yn rhoi gwybod i ni am fanylion y gwasanaeth lle rydych am dynnu'ch caniatâd yn ôl.

 • Cais i ddileu eich gwybodaeth bersonol. Mae hyn yn eich galluogi i ofyn i ni ddileu gwybodaeth bersonol lle nad oes rheswm da ganddom i barhau i'w brosesu. Byddwn yn cydymffurfio â'r cais hwn oni bai bod gennym reswm cyfreithiol i gadw'r data, er enghraifft, ei fod yn ofynnol i ni gadw'r data i gydymffurfio â'r gyfraith am gyfnod penodol.

 • Gwrthwynebu prosesu eich gwybodaeth bersonol. Gallwch wrthwynebu prosesu mewn amgylchiadau pan fyddwn ni'n dibynnu ar yr hawl i brosesu o fewn cwmpas diddordebau dilys Dobson Owen (neu rai trydydd parti) ac mae rhywbeth am eich sefyllfa benodol sy'n eich gwneud yn awyddus i wrthwynebu prosesu ar y sail hon. Byddwn yn cydymffurfio â'ch cais yn hyn o beth oni bai bod gennym reswm cyfreithiol i barhau i brosesu'r data. Mae gennych hefyd yr hawl i wrthwynebu lle rydym yn prosesu eich gwybodaeth bersonol at ddibenion marchnata uniongyrchol.

 • Cais i gyfyngu prosesu eich gwybodaeth bersonol. Mae hyn yn eich galluogi i ofyn i ni atal prosesu gwybodaeth bersonol amdanoch chi, er enghraifft, os ydych chi am i ni sefydlu ei gywirdeb neu'r rheswm dros ei brosesu.

 • Cais i gludo eich gwybodaeth bersonol. Mewn rhai amgylchiadau, mae'n bosib bod gennych yr hawl i ofyn i ni ddarparu copi electronig o'ch gwybodaeth bersonol i chi naill ai ar gyfer eich defnydd eich hun neu fel y gallwch ei rannu â sefydliad arall. Os yw'r hawl hwn yn berthnasol, gallwch ofyn i ni, lle mae'n ymarferol, drosglwyddo eich data personol yn uniongyrchol i'r parti arall.

 • Cwynion - os hoffech gwyno am y modd yr ydym yn defnyddio eich gwybodaeth bersonol, cysylltwch â ni ar data@dobsonowen.com neu drwy ein gweithdrefn gwynion. Mae gennych hefyd yr hawl i gyflwyno cwyn i Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO), sef awdurdod goruchwyliol y DU ar gyfer materion diogelu data. Ewch i wefan ICO am fanylion pellach.

 

Oes angen i mi wneud unrhyw beth i helpu cadw fy ngwybodaeth bersonol yn ddiogel?

Bydd Dobson Owen yn cadw'ch data yn ddiogel fel y nodir yn y polisi hwn.

 

Nid yw danfon gwybodaeth ar-lein byth yn 100% ddiogel ac ni allwn warantu diogelwch data a anfonir atom fel hyn. Mae data a anfonir dros y rhyngrwyd ar eich risg eich hun.

 

Sut ydw i'n rheoli fy hoffterau marchnata?

Os ydych chi wedi cydsynio, byddwn yn defnyddio'ch gwybodaeth bersonol i roi gwybodaeth farchnata uniongyrchol i chi am ein rhaglenni a'n gwasanaethau. Gall ein dulliau marchnata uniongyrchol fod ar ffurf e-bost, ffôn, post neu SMS neu unrhyw ddull (au) eraill a all fod yn berthnasol ac yr ydych wedi cydsynio iddynt.

Gallwch gofrestru i dderbyn diweddariad misol gan Dobson Owen trwy e-bost yn dweud wrthych am ein rhaglenni a'n gwasanaethau.

 

Byddwn yn sicrhau y bydd unrhyw farchnata uniongyrchol gennym ni a ddanfonir drwy ddulliau electronig yn cynnwys ffordd syml ichi atal cyfathrebu pellach, yn unol â'r gyfraith berthnasol. Er enghraifft, mewn negeseuon e-bost, efallai y byddwn yn rhoi cyswllt "dad-danysgrifio" i chi, neu gyfeiriad e-bost y gallwch chi anfon cais i eithrio.

 

Am ba hyd y bydd Dobson Owen yn cadw gwybodaeth amdanaf?

Fel arfer, bydd Dobson Owen ond yn cadw'ch data am y cyfnod sydd ei angen er mwyn inni fedru darparu i chi'r gwasanaethau rydych chi'n eu defnyddio. Bydd eich data wedyn yn cael ei ddileu yn ddiogel.

 

Mewn rhai amgylchiadau, efallai y bydd angen i ni gadw eich gwybodaeth bersonol am gyfnod hwy, os oes angen inni wneud hynny i gydymffurfio â'r gyfraith neu ofynion cadw cofnodion, gan gynnwys rheoli ein perthynas â chi, amddiffyn unrhyw hawliadau, neu at ddibenion treth.

 

Newidiadau i'r polisi hwn

Mae diogelwch data yn bwysig i ni a byddwn yn adolygu'r polisi hwn yn rheolaidd. Efallai y byddwn yn newid y polisi hwn o bryd i'w gilydd trwy ddiweddaru'r dudalen hon i adlewyrchu newidiadau yn y gyfraith a / neu ein harferion preifatrwydd.

 

Rydym yn eich annog i wirio'r polisi hwn ar gyfer newidiadau pan fyddwch yn edrych eto ar ein gwefan a chyn i chi roi gwybodaeth bersonol inni. Os nad ydych yn cytuno i unrhyw newidiadau a wnawn, peidiwch â pharhau i ddefnyddio ein gwasanaethau.

Cysylltwch â ni am breifatrwydd

Mae Dobson Owen gyda Swyddog Diogelu Data. Anfonwch yr holl sylwadau, ymholiadau neu geisiadau mewn perthynas â'r Polisi Preifatrwydd hwn a / neu'r ffordd rydym yn rheoli eich gwybodaeth bersonol i data@dobsonowen.com.

 

Fel arall, gallwch ddanfon llythyr at Swyddog Diogelu Data, Dobson Owen, 3 Thomas Buildings, Pwllheli. LL53 5HH.

 

Dobson Owen Privacy Policy

 

Your privacy is important to us

We want you to understand how and why we collect and use information about you so that you're happy that you can trust us with your personal information.

Dobson Owen is committed to letting you know what information Dobson Owen collects about you, how and when it's collected and what happens to that information.

 

In this policy "we" and "us" means Dobson Owen. When you provide us with your personal data, Dobson Owen is the data controller and is responsible for ensuring that your personal data is kept safe and used legally.

 

It is important that you read this privacy policy and any other privacy notice we may give you on specific occasions when we collect your data so that you fully understand how and why we are using your data.

 

By accessing and using our services, you are agreeing to the terms of this privacy policy and our Cookies Policy.

 

We may update this privacy policy and our Cookies Policy from time to time and we will post any changes on our website at www.dobsonowen.com.

 

Is this policy relevant to other, non-Dobson Owen, websites?

No, if you provide data to or via websites owned by other companies (even if there is a link to that other website on the Dobson Owen website), you will be providing your data to the owner of that website (not Dobson Owen). The privacy policy of that other website will be relevant to the way in which your data will be used. We recommend that you check the privacy policies of any other site if you provide your personal details.

 

How and why does Dobson Owen use my data?

Data protection law states that we must tell you how and why we use your data and our legal basis for using your data.

 

You can choose what information you provide to Dobson Owen about yourself. However, if you choose not to share some information with us, some of our services and areas of our website may be unavailable to you.

 

What information might Dobson Owen collect about me and how?

When you interact with Dobson Owen in the different ways described below, we may ask you for the following information:

 • personal and contact details (for example your name, email address on our 'Contact Form').

 • personal and contact details that you give us when you sign up to any Dobson Owen product or service.

 

Recipients of marketing information

If you receive marketing information from Dobson Owen, we may hold details of your name, postal address and/or email address.

 

We will use your details for the purpose of sending you information regarding Dobson Owen and services and only when you have agreed to us doing so (e.g. by opt-in).

Every marketing communication sent to you will have details as to how to unsubscribe if you no longer wish to receive these messages.

Valid Reason for using your personal data

We will only use your personal information where we have a valid reason for doing so (known as the lawful basis for processing). The valid reason will depend on how and why we have your personal information. Generally we'll only use your personal information on the following lawful basis:

 • That you have told us that you would like us to use your personal information for an agreed purpose (Consent). You have the right to withdraw consent.

 • That the processing of your personal information is necessary for the performance of a contract with you (including the terms and conditions of any services provided to you by Dobson Owen)

 • The processing is in the legitimate interests of Dobson Owen. For example, it is in the legitimate interests of Dobson Owen to use data about how you use our services or comments that you make about our services to target resource at certain areas for technical development or improvements. It is in the legitimate interests of Dobson Owen to process certain information to ensure that you enjoy the best experience that we are able to deliver to suit your technical and other needs, likes and dislikes.

 • The processing is necessary for compliance with a legal obligation placed on Dobson Owen

 

Data anonymization and aggregation

We may anonymise or aggregate your personal information in such a way as to ensure that you are not identified or identifiable from it. We may use anonymised or aggregated data for a variety of reasons, for example, for statistical analysis and administration including analysis of trends, to carry out actuarial work, to tailor products and services and to conduct risk assessment and analysis of costs and charges in relation to our products and services. We may share anonymised or aggregated data with third parties.

 

Does Dobson Owen share my data with third parties?

Dobson Owen will not sell your data to anyone else.

 

We may share your information:

 • if we have been asked to provide information about you for legal purposes

 

What if I access Dobson Owen’s website outside of the UK?

All personal information submitted by users outside the UK will be processed in accordance with this policy and the Cookies Policy.

 

What rights do I have to control my data?

Under data protection law, depending on the legal basis which Dobson Owen is relying on to use your data, you have a number of different rights. A summary of those rights and our obligations are set out below. More information about your rights and our obligations can be found on the ICO website https://ico.org.uk/.

 • Request access to your personal information (commonly known as a "data subject access request"). This enables you to receive a copy of the personal information we hold about you and to check that we are lawfully processing it. You may be required to send us proof of identity.

 • Request correction of the personal information that we hold about you. This enables you to have any incomplete or inaccurate information we hold about you corrected.

 • Withdraw consent where we are processing your personal information on the basis that you have told us that you want us to do so, you can withdraw this consent by unsubscribing to marketing communications using the "Unsubscribe" option, by managing your preferences within your account or by emailing data@dobsonowen.com with a message notifying us of the service for which you want to withdraw your consent.

 • Request erasure of your personal information. This enables you to ask us to delete or remove personal information where there is no good reason for us continuing to process it. We will comply with this request unless we have a lawful reason to keep the data, for example we are required by law to keep the data for a certain period.

 • Object to processing of your personal information where we are relying on a legitimate interest (or those of a third party) and there is something about your particular situation which makes you want to object to processing on this ground. We will comply with this request unless we have a lawful reason to keep processing the data. You also have the right to object where we are processing your personal information for direct marketing purposes.

 • Request the restriction of processing of your personal information. This enables you to ask us to suspend the processing of personal information about you, for example if you want us to establish its accuracy or the reason for processing it.

 • Request data portability of your personal information. In certain circumstances, you may have the right to require that we provide you with an electronic copy of your personal information either for your own use or so that you can share it with another organisation. Where this right applies, you can ask us, where feasible, to transmit your personal data directly to the other party.

 • Complaints if you would like to complain about how we use your personal information, please contact us on data@dobsonowen.com or via our complaints procedure. You also have the right to lodge a complaint with the Information Commissioner's Office (ICO), which is the UK supervisory authority for data protection matters. Please visit the ICO website for instructions.

 

Do I need to do anything to help keep my data safe?

We will keep your data safe as set out in this policy.

Sending information online is never 100% secure and we cannot guarantee the security of data sent to us in this way. Data sent over the internet is at your own risk.

 

How do I manage my marketing preferences?

If you have consented we may use your personal information to provide you with direct marketing information about our services. Our direct marketing may be by email, telephone, post or SMS or such other method(s) as may become relevant and to which you have consented.

 

We will ensure that any direct marketing from us and which is sent by electronic means will provide a simple means for you to stop further communications, in accordance with applicable law. For example, in emails, we may provide you with an "unsubscribe" link, or an email address to which you can send an opt-out request.

 

How long will Dobson Owen keep information about me?

Dobson Owen will usually only keep your data for as long as necessary to give you the services that you are using. Your data will then be securely deleted.

In certain circumstances, we may need to keep your personal information for longer, if required by law or record keeping requirements, including managing our relationship with you, defending any claims, or for tax purposes.

 

Changes to this policy

Data security is important to us and we will keep this policy under review. We may change this policy from time to time by updating this page to reflect changes in the law and/or our privacy practices.

 

We will update the date at the top of the policy when this happens. We encourage you to check this policy for changes when you revisit our website and before you give us personal information. If you do not agree to any changes that we make, please do not continue to use our services.

 

Contact us about privacy

Dobson Owen has a Data Protection Officer. Please send all comments, queries or requests in relation to this Privacy Policy and/or the way in which we manage your personal information to data@dobsonowen.com.

 

Alternatively you could send a letter to Data Protection Officer, Dobson Owen, 3 Thomas Buildings, Pwllheli. LL53 5HH.

 

Hydref | October 2018

 • facebook
 • Instagram - White Circle
 • LinkedIn

Dobson Owen・3 Thomas Buildings・Pwllheli・Gwynedd・LL53 5HH・post@dobsonowen.com・01758 614181