Cwcis

Mae gwefan Dobson:Owen yn defnyddio cwcis

Drwy ddefnyddio'r safle rydych yn caniatáu i Dobson Owen ddefnyddio cwcis yn unol â'r canllawiau isod.​

Beth yw cwcis?

Prif bwrpas cwcis ydi adnabod defnyddwyr a recordio patrwm eich gweithgareddau arlein, mae'r wybodaeth hwn yn cael ei becynnu i cwci ac fe'i hanfonir at eich porwr sy'n ei storio tan eich ymweliad nesaf. Y tro nesaf y byddwch yn ymweld â'r wefan, bydd eich porwr yn anfon cwci at weinydd y we. Gall y gweinydd ddefnyddio'r wybodaeth hwn i gyflwyno tudalennau sydd wedi eu dylunio'n arbennig at chwaeth y gynulleidfa darged.

 

Nid ydym yn defnyddio cwcis i
 • Casglu unrhyw wybodaeth adnabyddadwy bersonol (heb eich caniatâd penodol)

 • Casglu unrhyw wybodaeth sensitif (heb eich caniatâd penodol)

 • Pasio data i rwydweithiau hysbysebu

 • Pasio data adnabyddadwy personol i drydydd parti

Cwcis Ystadegau Ymwelwyr Anhysbys

Rydym yn defnyddio cwcis i lunio ystadegau ymwelwyr megis faint o bobl sydd wedi ymweld â'n gwefan, pa fath o dechnoleg y maent yn eu defnyddio (e.e. Mac neu Windows sy'n helpu i nodi pryd nad yw ein gwefan yn gweithio fel y dylai ar gyfer technolegau penodol), pa mor hir maent yn gwario ar y wefan, pa dudalen maent yn edrych ar ac ati. Mae hyn yn ein helpu i wella'n gwefan yn barhaus.

Sut i ddiffodd cwcis?

Mae gan bob defnyddiwr yr opsiwn i'w cyfrifiaduron dderbyn cwcis, i'w hysbysu pan mae cwci am gael ei ddefnyddio, neu i beidio derbyn cwcis ar unrhyw bryd. Byddai dewis yr opsiwn olaf, yn golygu, na fydd rhannau o wefannau ar gael i'r defnyddiwr hwnnw, gan olygu yn y pendraw na fydd y defnyddiwr yn gallu cymryd mantais lawn o holl nodweddion gwefan Dobson:Owen. Mae pob porwr yn wahanol felly cymrwch olwg ar ddewislen 'Help' eich porwr i ddysgu sut i newid eich gosodiadau.

Os ydych wedi dewis peidio â derbyn cwcis, gallwch barhau i bori trwy wefannau Dobson: Owen yn ddienw.

Am wybodaeth bellach ynglŷn â cwcis a sut i'w dileu, ewch i www.aboutcookies.org.

Ceir rhestr o cwcis ar waelod y tudalen, rydym wedi ceisio sicrhau bod hyn yn gyflawn ac yn gyfoes, ond os credwch ein bod wedi colli cwci neu os oes unrhyw anghysondeb, rhowch wybod i ni.

 

 

Cookies

Dobson:Owen website uses cookies

By using the site you are consenting to Dobson:Owen's use of cookies in line with the guidelines below.​

 

What are cookies?

The main purpose of cookies is to identify users and maybe prepare customized pages for them, cookies record information about your online preferences.  This information is packaged into a cookie and sent to your web browser which stores it for later use. The next time you go to the same site, your browser will send the cookie to the web server. The server can use this information to present you with custom web pages.

We do not use cookies to
 • Collect any personally identifiable information (without your express permission)

 • Collect any sensitive information (without your express permission)

 • Pass data to advertising networks

 • Pass personally identifiable data to third parties

Anonymous Visitor Statistics Cookies

We use cookies to compile visitor statistics such as how many people have visited our website, what type of technology they are using (e.g. Mac or Windows which helps to identify when our site isn't working as it should for particular technologies), how long they spend on the site, what page they look at etc. This helps us to continuously improve our website. These so called “analytics” programs also tell us if, on an anonymous basis, how people reached this site (e.g. from a search engine) helping us to continually improve our website.

How do I turn cookies off?

Users have the opportunity to set their computers to accept all cookies, to notify them when a cookie is issued, or not to receive cookies at any time. The last of these, of course, means that certain personalised services cannot then be provided to that user and accordingly you may not be able to take full advantage of all of the features on Dobson:Owen's websites. Each browser is different, so check the "Help" menu of your browser to learn how to change your cookie preferences.

If you have set your computer to reject cookies you can still browse Dobson:Owen's websites anonymously.

For further information on cookies and how to delete them, please visit www.aboutcookies.org.

 

Below is a list of cookies, we have tried to ensure this is complete and up to date, but if you think that we have missed a cookie or there is any discrepancy, please let us know.

 
 

Hydref | October 2018

 • facebook
 • Instagram - White Circle
 • LinkedIn

Dobson Owen・3 Thomas Buildings・Pwllheli・Gwynedd・LL53 5HH・post@dobsonowen.com・01758 614181